Inloggen
Offertelijst
Winkelwagen

Algemene voorwaarden zakelijk

Voor het opstellen van onze zakelijke algemene voorwaarden hebben we gekeken naar onze prijsstelling, kortingen die we geven en een hoop andere factoren die binnen ons bedrijf invloed kunnen hebben op onze voorwaarden. Als zakelijke besteller gaan wij er vanuit dat u kundig bent en weet wat u dient te bestellen. Heeft u vragen? Neem dan altijd eerst contact met ons op. Aan de hand hiervan zijn de onderstaande voorwaarden tot stand gekomen.

Inhoudsopgave:

Artikel 01 - Definities
Artikel 02 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 03 - Toepasselijkheid
Artikel 04 - Het aanbod
Artikel 05 - De overeenkomst
Artikel 06 - De prijs
Artikel 07 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
Artikel 08 - Levering en uitvoering
Artikel 09 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 10 - Betaling
Artikel 11 - Aansprakelijkheid
Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud
Artikel 13 - Herroepingsrecht
Artikel 14 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan
Artikel 15 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Artikel 19 - Bestellingen / communicatie
Artikel 20 - Overmacht
Artikel 21 - Werkzaamheden
Artikel 22 - Private label
Artikel 23 – Distributie groot gebied
Artikel 24 – Gebruik merknamen en logo’s


Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Dag: kalenderdag;
2. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
3. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
4. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
5. Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;
7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
8. Schriftelijk: Onder “schriftelijk" wordt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
10. Website: De webshop van ondernemer waarop producten en diensten worden aangeboden die door klanten kunnen worden afgenomen.
11. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
12. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 
13. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de klant ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft; 


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: 4M Specialties International BV
Handelend onder de naam:
4M-Shop.nl

Vestigingsadres:
Appelhof 15

8465RX Oudehaske
The Netherlands
Telefoonnummer: 085 – 064 0493

Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag vanaf 08.30 -12:00 uur & 12:30 - 22.00 uur

E-mailadres: info@4msp.nl

KvK-nummer: 61884642
Btw-nummer: 854531725B01Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en klant.

2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
4. Indien klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de algemene voorwaarden, zijn deze voor ondernemer slechts bindend, indien en voor zover deze door ondernemer uitdrukkelijk, schriftelijk zijn aanvaard. Het uitgangspunt is dat eigen inkoopvoorwaarden van klanten nadrukkelijk niet worden geaccepteerd.
5. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
6. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
7. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het derde en vierde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
8. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

9. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van ondernemer worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door ondernemer ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
10. Wanneer door ondernemer gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat ondernemer deze Voorwaarden soepel toepast.


Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. 
3. De inhoud van de website en het aanbod is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Ondernemer kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen, het aanbod en overige informatie op de website en in andere van ondernemer afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
3. Indien een aanbod door de klant wordt aanvaard, heeft ondernemer het recht het aanbod binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding alsnog te herroepen. De ondernemer deelt zulk een herroeping onverwijld mee aan de klant.
4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft ondernemer het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
6. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. De ondernemer die op grond van het onderzoek de aanvraag weigert of daaraan bijzondere voorwaarden verbindt, deelt dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 dagen na het sluiten van de overeenkomst, onder opgave van redenen, aan de klant mede. 

7. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door ondernemer. Ondernemer is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.


Artikel 6 - De prijs

1. Alle op de website en in andere van ondernemer afkomstige materialen vermelde prijzen zijn exclusief btw (tenzij anders weergegeven) en tenzij op de website anders vermeld, exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
3. Ondernemer heeft vanaf twee weken na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeengekomen prijzen te wijzigen. De klant die niet akkoord gaat met de wijziging heeft het recht de overeenkomst op te zeggen zonder dat hem daarvoor enige kosten in rekening zullen worden gebracht door Ondernemer.
4. Eventuele bijkomende kosten, zoals bezorgkosten en betaalkosten worden op de website vermeld en in ieder geval in het bestelproces getoond.


Artikel 7 - Nakoming overeenkomst en extra garantie 

1. Ondernemer staat ervoor in dat de producten, diensten en digitale inhoud voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
2. Indien het afgeleverde product, de geleverde dienst of digitale inhoud niet aan de overeenkomst beantwoordt (gebrekkig of defect wordt geleverd), dan dient de klant binnen uiterlijk 3 werkdagen nadat hij dit redelijkerwijs had kunnen ontdekken de ondernemer daarvan in kennis te stellen. Doet klant dit niet, dan kan hij geen aanspraak meer maken op enige vorm van herstel, vervanging, schadevergoeding en/of restitutie ter zake van dit gebrek.
3. Indien Ondernemer een klacht gegrond acht, worden na overleg met klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed. Ondernemer kan daarbij klant doorverwijzen naar een fabrikant of leverancier
4. Indien klant op basis het in dit artikel gestelde retourneert, kan klant de producten retourneren. Indien er wordt overgegaan tot terugbetaling van reeds vooruitbetaalde bedragen, zal ondernemer deze bedragen binnen 30 dagen na ontvangst van de producten terugbetalen.
5. Het is mogelijk dat fabrikanten en/of leveranciers eigen garanties bieden. Deze garanties worden niet door ondernemer aangeboden. Indien ondernemer hiervoor kiest, kan hij wel bemiddelen bij het inroepen van deze garanties door klant.

6. Indien ondernemer producten aan de klant levert, is ondernemer nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop ondernemer ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven. Bij geen vermelding is het uitgangspunt geen garantie van toepassing of garantie via de fabrikant van het product.


Artikel 8 - Levering en uitvoering

1. Zodra de bestelling door ondernemer is ontvangen, stuurt ondernemer de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel gestelde, zo spoedig mogelijk toe.
2. Ondernemer is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. 
3. De levertermijn bedraagt in beginsel 30 dagen, tenzij op de website of bij het sluiten van de overeenkomst, duidelijk anders is weergegeven. De keuze van de vervoerder is voor ondernemer. 
4. Indien ondernemer de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt hij klant daarvan in kennis met mededeling van de te verwachten nieuwe levertermijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Redelijkerwijs is: 1. afhankelijk van de omvang van de order 2. De reden van vertraging 3. Nooit korter dan vertragingen van 2 maanden.

5. Alle vertragingen opgedaan buiten de schuld om van ondernemer zullen 1:1 worden doorgezet op de levertijd. Waar mogelijk zal ondernemer zijn uiterste best doen deze vertraging te beperken en met regelmaat contact op te nemen met de leverancier en naar oplossingen zoeken om de producten spoedig geleverd te krijgen. Alle producten die ondernemer buiten de deur laat maken zijn bijvoorbeeld: Etiketten, Dozen, Flessen, Doppen, Triggers, Grondstoffen, Accessoires en distributie schappen van andere merken. Op deze producten heeft ondernemer geen directe invloed.
6. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
7. Indien niet uitdrukkelijk anders overeengekomen gaat het risico van de te leveren producten over op de klant zodra deze zijn overgedragen aan vervoerder. Als klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten. 
8. Al onze producten worden volgens de condities ex-works overgedragen.
9. Indien klant of de door hem aangewezen derde op het overeengekomen levertijdstip niet op het afleveradres aanwezig is om de producten in ontvangst te nemen, is ondernemer gerechtigd de producten weer retour te nemen. Tegen extra kosten zal ondernemer de producten op een in overleg met de klant nader te bepalen ander tijdstip en/of andere dag opnieuw aan klant aanbieden. Indien levering onmogelijk blijkt, komt de betalingsverplichting niet te vervallen en worden eventuele extra kosten, ook voor het retour nemen, aan klant in rekening gebracht.
9. Indien het bestelde niet meer leverbaar is, zal ondernemer zich inspannen om een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit aan te bieden aan klant. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
10. Indien u aan ondernemer schriftelijk opgave doet van een adres, is ondernemer gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan ondernemer schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.Schade tijdens levering
8 Voor schades die ontstaan zijn tijdens het transport met bijvoorbeeld DHL zullen volgens de vervoerder hun algemene voorwaarden worden vergoed. In het geval van DHL betekent dit dat dit gaat om een vergoeding van standaard €3,40 per kg. Is uw aankoop duurder dan €3,40 per kg dan zou klant als ij dit nodig acht hiervoor een aanvullende verzekering kunnen afsluiten wanneer klant geen risico wenst te lopen op transportschade.
9 De klant dient reclamatie door transportschade binnen 3 werkdagen na ontvangst van de goederen bij de ondernemer kenbaar te maken. Doet klant dit niet, dan kan hij geen aanspraak meer maken op enige vorm van herstel, vervanging, schadevergoeding en/of restitutie ter zake van dit gebrek. Bij reclamatie dient u de volgende zaken mee te zenden: Foto van de schade. Omschrijving van de schade. Aantal producten. Reden wat u denkt dat de schade veroorzaakt kan hebben.  


Artikel 9 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:
1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen), digitale inhoud of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van twee maanden.
2. De klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen), digitale inhoud of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van twee maanden.
3. De klant kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten schriftelijk opzeggen.

Verlenging:
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen), digitale inhoud of diensten, wordt stilzwijgend met eenzelfde duur verlengd als overeengekomen.
5. Genoemde opzegtermijnen zijn overeenkomstig van toepassing voor opzeggingen door ondernemer.
 

Artikel 10 - Betaling

1. Klant dient betalingen aan ondernemer volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Ondernemer is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. Tenzij anders overeengekomen geldt in geval van betaling na levering een betalingstermijn van 14 dagen, ingaand op de factuurdatum indien het levering binnen Nederland betreft, en per direct indien het een leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2. Betaling kan geschieden per, vooruitbetaling of bij ontvangst (per rembours). Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van bedrijfsnaam.
3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet is klant vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden zonder dat daar een ingebrekestelling voor nodig is, van rechtswege direct in verzuim. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door ondernemer, is klant een bedrag van vijfendertig euro (€35,00) aan administratiekosten verschuldigd. Ondernemer heeft het recht om het verschuldigde bedrag te verhogen met de wettelijke rente en ondernemer is gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten en eventuele procesrechtelijke kosten in rekening te brengen en te verhalen op klant.
4. Indien klant met enige betaling in gebreke is, is ondernemer gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.


Artikel 11- Eigendomsvoorbehoud

1. Zolang klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Ondernemer. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van verlaten van ons magazijn op u over.  Alle leveringen Ex-works.


Artikel 12 – Herroepingsrecht

Producten
1. De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de klant vragen naar de reden van herroeping. Zie artikel 13 voor uitsluitingen
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant het product heeft ontvangen.

Diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd
3. De klant kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen met opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de klant vragen naar de reden van herroeping. Zie artikel 13 voor uitsluitingen
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.


Artikel 13 - Uitsluiting herroepingsrecht

Producten
1. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
2. Producten die met een mengkleur gemend zijn. 
3. Producten uit aangeboden offerte’s of waarvoor een bevestiging is verzonden.
4. Producten uit de categorieën:
~ 4a. 1000L IBC

~ 4b. 200L Vaten
~ 4c. 25L Jerrycans
~ 4a. Producten waarop klant een korting heeft ontvangen van meer dan 40% berekend vanaf de verkoopadviesprijs.
5. Producten welke niet meer in hun originele verpakking zitten.

6. Producten welke in de bedenktijd beschadigd of vervuild zijn geraakt. (Dit geldt ook voor de verpakking)
7. Producten welke speciaal voor u zijn besteld of vervaardigd.

Diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd
1.  Dienstenovereenkomsten, na gedeelte of volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant.

2. Digitale inhoud welke na downloaden of ontvangst kan zijn gekopieerd of gedupliceerd.Artikel 14 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan

1.  Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. Voor zakelijke klanten gaan wij ervan uit dat de klant verstand heeft van zaken alvorens deze bij ons te bestellen. Retournering kan met binnen de gestelde termijn met als uitgangspunt dat alle gemaakte kosten door koper zullen worden vergoed. Speciaal voor u vervaardigde producten zullen wij nooit retour nemen.
2.  Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3.  De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren in originele ongebruikte staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte instructies.
4.  Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
5.  De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, per pakket € 9 en per pallet € 58.
6.  De klant heeft altijd de mogelijkheid om het product op eigen kosten retour te brengen of te verzenden.

7. De klant draagt de gemaakte kosten voor administratie, inpak klaar maken van de bestelling, het weer in ontvangst nemen van de zending en het opruimen van alle goederen. Deze kosten zullen aan klant worden doorberekend in de vorm van een procentuele vergoeding a 10% van de waarde van de geretourneerde goederen.
8. Alle kosten zullen via factuur of creditfactuur worden berekend.


Artikel 15 - Aansprakelijkheid

1. Behoudens opzet of grove nalatigheid is de totale aansprakelijkheid van ondernemer jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw). Indien er sprake is van een duurovereenkomst dan is de bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een vergoeding van het bedrag dat klant in de 3 maanden voorafgaand aan het schade brengende feit aan ondernemer was verschuldigd.
2. Aansprakelijkheid van ondernemer jegens klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 
3. De vorige leden zijn niet van toepassing voor schade die de klant heeft geleden in de doorverkoop door klant van de van de ondernemer gekochte producten aan consumenten, als gevolg van het feit dat deze laatsten jegens klant wegens een tekortkoming in die producten een of meer van zijn wettelijke rechten ter zake van die tekortkoming heeft uitgeoefend.
4. Voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van ondernemer jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts nadat klant ondernemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en ondernemer ook na verloop van die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ondernemer in staat is adequaat te reageren.
5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ondernemer meldt.
6. In geval van overmacht is de ondernemer niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij klant ontstane schade.


Artikel 16 - Klachtenregeling

1. Ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


Artikel 17 - Geschillen

1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
2. Mochten er geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst ontstaan die niet minnelijk geschikt kunnen worden, dan zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar ondernemer gevestigd is. Ondernemer en klant kunnen overeenkomen hun geschillen te beslechten bij wege van bindend advies of arbitrage.


Artikel 18 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten


1. Klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door ondernemer geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
2. Ondernemer garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.


Artikel 19 - Bestellingen/communicatie


1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en ondernemer, dan wel tussen ondernemer en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en ondernemer, is ondernemer niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van ondernemer.
2. Alle bestellingen dienen binnen te komen via onze website in de vorm van een bestelling via het webshop platform of per mail via order@4msp.nl of info@4msp.nl.


Artikel 20 - Overmacht

1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft ondernemer ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat ondernemer gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ondernemer kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 21 - Werkzaamheden

1. Alle niet op voorhand geoffreerde werkzaamheden, of werkzaamheden waar klant ondernemer opdracht toe geeft worden verricht op basis van nacalculatie tegen het bij ondernemer geldende uurtarief.
2. Het uurtarief van ondernemer is opgedeeld in 4 categorieën. 

       1.     Productiemedewerker eenvoudige werkzaamheden a €40,- per uur
             Dozen vouwen, triggers knippen, flessen klaarzetten, goederen ontvangen, goederen inpakken, afvullen, etiketteren etc.
       2.   Productiemedewerker instellen en aanpassen apparatuur a €50,- per uur
             Afvulmachines, verpakkingsmachines, etiketteermachines, etc.
       3.   Gebruik per machine (semi automaat) a €20,- per uur
                  Afvulmachine, etiketteermachine, doppensluiter
       4.   Gebruik per machine (volautomaten) a €40,- per uur
                 Afvulmachine, etiketteermachine, doppensluiter
       5.   Overige werkzaamheden a €60 per uur
                 Ontwerp, documentatie, administratie, consult, website, promotie, etc.

Genoemde prijzen zijn excl. BTW.


Artikel 22 – Private label

1. Klant is zelf verantwoordelijk voor het goed en juist opstellen van etikettering en juist uitvoeren hiervan t.b.v. wetgeving die voor het desbetreffende product nodig is. Ondernemer zal aangeven welke richtlijnen dienen te worden aangehouden.
2. Klant is zelf verantwoordelijk voor het juist op het etiket aangeven van de gebruikershandleiding.
3. Klant is zelf verantwoordelijk voor het vervaardigen van een ontwerp betreffende de uitstraling van het product.
4. Klant is zelf verantwoordelijk om uit te zoeken en te testen of de door klant uitgekozen fles, dop en/of trigger geschikt is voor de gekozen vloeistof. Dit kan worden gedaan d.m.v. duurtesten of door het inschakelen van een onderzoeksbureau.
5. Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen wanneer blijkt dat een fles, trigger, dop, etiket of vloeistof niet samen blijken te kunnen. Enkele voorbeelden indeuken/barsten van flessen. Lekken door keuze verkeerde fles, dop en/of trigger combinatie. Loslaten van etiket doordat vloeistof door fles heen blijkt te dampen etc.
6. Private label producten worden speciaal voor u gemaakt. Daarom hanteren wij hiervoor een aanbetaling van 40% voor aanvang productie. 40% bij gereed product en de overige 20% zal naar gelang van uw afroep worden gefactureerd met een betalingstermijn van 14 dagen. Bestellingen vanuit het buitenland dienen voor uitlevering te zijn voldaan.
7. Op alle door ons gemaakte producten hanteren wij een onder en overlevering van maximaal 10%. Tijdens de productie kan het voorkomen dat een item net niet helemaal naar de juiste standaard is gemaakt, deze halen wij dan uit de batch. Om de kans op onder levering te minimaliseren worden in een productierun extra producten gemaakt. Wanneer de productie goed en efficiënt verloopt zal dit resulteren in een overlevering, gaat er tijdens de productie iets mis dan zal dit resulteren in een onder levering. Ook kunnen we aan de hand van de overlevering onze grondstoffen efficiënter benutten. Als we bijvoorbeeld van ingrediënt X nog 19KG in een drum hebben zitten en voor de productie 18KG nodig is, dan zullen we de productie een beetje ophogen om geen grondstoffen verloren te laten gaan. Hiermee besparen we het milieu en verkleinen we onze afvalstromen tot een minimum. We factureren u altijd het werkelijk geleverde aantal. Als er wat misgaat is dit dus ons risico.
8. Levertijden voor private label producten 1-6 weken. Afhankelijk van beschikbaarheid. Kiest u er voor uw etiketten hier op te slaan kunnen we in de meeste gevallen de productietijd aanzienlijk verkorten. 1-3 weken is in de meeste gevallen goed haalbaar. Houd u er rekening mee dat wanneer wij de etiketten voor u moeten bestellen wij ook afhankelijk zijn van die producent.


Artikel 23 – Distributie groot gebied

(distributeur) (niet van toepassing op verkopers en dealers)

1. De leverancier en de distributeur houden jaarlijkse een ontmoeting die plaatsvindt 3 Maanden voor het begin van ieder nieuw opvolgend jaar van de overeenkomst, teneinde een redelijke uitvoering en redelijke verkoopdoelstellingen te bespreken en vast te stellen voor dat jaar van de overeenkomst.
2. De distributeur zal zich volledig inzetten om de verkoop van producten te stimuleren en uit te breiden door middel van adequate marketing. De distributeur verplicht zich om, ter realisering van deze doelstelling, regelmatig advertenties op Facebook, google, instagram etc. en diversen vakbladen te laten plaatsen en andere promotieactiviteiten te verzorgen te denken aan het promoten op vakbeurzen, evenementen en auto/truck shows. Tevens zal distributeur alle komende en gedane promotie aan leverancier doorgeven. De distributeur werft nieuwe klanten binnen zijn rayon, onderhoudt regelmatig contacten met reeds bestaande klanten en speelt alle mogelijk van belang zijnde informatie over de status van de verkoop en de marktpositie in het aan hem toegewezen rayon door aan de leverancier. De distributeur verbindt zich binnen 14 dagen na het einde van ieder kwartaal, gedurende ieder jaar van de overeenkomst te rapporteren hoeveel en van welke soort producten gedurende die periode zijn verkocht.
3. De distributeur zal ter bevordering van de verkoop en vindbaarheid van de producten alle door hem aangestelde wederverkopers aan de leverancier doorgeven zodat deze op de algemene website bij het dealeroverzicht kunnen worden vermeld. Tevens zal de distributeur deze wederverkopers ook op zijn eigen website vermelden.
4. De distributeur verbindt zich buiten het rayon niet actief klanten te werven, geen marktonderzoek te verrichten en geen vestiging respectievelijk magazijn voor de verkoop van de producten, zoals genoemd in artikel 1, op te richten in een ander territoir dan hem is aangewezen.
5. De leverancier heeft de verplichting de distributeur alle medewerking te verlenen, en hem van alle bescheiden te voorzien m.b.t. door de leverancier of in naam van de leverancier ontworpen advertentiemateriaal als bijvoorbeeld advertentieteksten, resultaten van reeds gehouden onderzoeken en of monsters.
6. De leverancier heeft de verplichting de distributeur de mogelijkheid te geven om de bestanden van het bestaande promotiemateriaal te mogen gebruiken om zo op een kostenbesparende wijze deze van eigen taal te voorzien. Het is geheel aan de distributeur te bepalen of hij de vertalingen in eigen beheer zal laten verzorgen of tegen een vergoeding door de leverancier zal laten verzorgen. In het geval van het laatste zal de leverancier de werkelijk gemaakte kosten zonder marge aan de distributeur doorberekenen. De distributeur is en blijft verantwoordelijk voor garantie, druk- en zetfouten en zal de eindcontrole op deze werken zelf moeten uitvoeren.
7. De Distributeur zal zorgdragen voor een representatief vervoersmiddel waarmee hij zijn huidige en nieuwe klanten kan bezoeken. 
8. De distributeur zal het exclusieve recht voor het in artikel 1 omschreven rayon en de daar omschreven producten hebben, zodat de distributeur op eigen naam en voor eigen rekening en risico daarin met uitsluiting van anderen de producten van de leverancier kan wederverkopen. Naar eigen keuze kan de distributeur ook gebruik maken van de handelsmerken van de leverancier, met inachtneming van alle aanwijzingen van de leverancier met betrekking tot het gebruik hiervan. De leverancier verliest het recht tot het zelf verkopen van zijn product in het aan de distributeur aangewezen rayon ten aanzien van de producten onder het overeengekomen merk.
9. Het is aan de distributeur verboden om buiten het in artikel 1 omschreven rayon werkzaam te zijn en transacties af te sluiten met buiten dat rayon gevestigde afnemers, tenzij dit op verzoek van of met voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier gebeurt. Zie artikel 3.3
10. Sporadisch in de webshop ontvangen bestellingen van buiten het rayon van distributeur of bestellingen vanuit het rayon die bij leverancier in de webshop zijn geplaatst zullen tot een maximum van €5.000,- omzet per jaar worden vrijgesteld.
11. De distributeur verbindt zich tijdens de duur van de overeenkomst zonder toestemming van de leverancier noch de vertegenwoordiging noch de verkoop van producten op zich te nemen die op grond van hun aard of uiteindelijk gebruik concurreren met de producten van leverancier.
12. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen de leverancier en de distributeur zijn de alsdan geldende algemene verkoopvoorwaarden van de leverancier van toepassing.
13. De distributeur is verplicht de leverancier alle desbetreffende (zowel huidig als toekomstige)  informatie die qua vorm en inhoud overeenkomen met de in het land van de distributeur geldende wettelijke voorschriften en handelsgebruiken. De distributeur dient de huidige informatie, vorm en inhoud alvorens zijn bestelling te plaatsen te controleren op correctheid en waar nodig de aanpassingen door te geven. De leverancier verbindt zich producten volgens de doorgekregen informatie te moeten produceren. De hieruit voortkomende kosten zijn niet altijd in de offerte berekend wat een wijziging in de prijs tot gevolg zou kunnen hebben. Voorbeeld: door regelgeving dienen de etiketten anders te worden opgesteld. Dit kan tot gevolg hebben dat de ontwerpkosten en etiketten bij de prijs op worden berekend.
14. De leverancier verbindt zich de distributeur te vrijwaren tegen schadevergoeding wegens een gebrek in de werking van de producten.
15. De leverancier stelt de prijs vast waarvoor hij zijn producten aan de distributeur zal verkopen en behoudt zich het recht voor deze te wijzigen. Dit geldt niet voor reeds afgesloten transacties.
16. Prijswijzigingen moeten de distributeur één maand van tevoren schriftelijk worden medegedeeld.
17. Er is overeengekomen dat alle prijzen af-fabriek zijn en de distributeur zelf het transport zal regelen. Wanneer distributeur wenst het transport door leverancier te laten verzorgen zal dit per bestelling minimaal 5 dagen van tevoren aan leverancier kenbaar worden gemaakt. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van distributeur. 
18. De Distributeur neemt het transportrisico op zich ten aanzien van de aan de distributeur te leveren producten. De te leveren producten worden door de Distributeur verzekerd.
19. Betaling moet uiterlijk 1 dag voor afhalen op één van de rekeningen van leverancier zijn bijgeschreven.  
20. De distributeur verbindt zich een adequate voorraad aan te houden ter voorziening in de behoefte van zijn klanten en zal derhalve toezien op het bijtijds en in voldoende mate bij de leverancier bestellen van de producten. Bij de leverancier niet voorradige producten die speciaal in de taal van de distributeur worden gemaakt moet er rekening worden gehouden met een langere levertijd.
21. De Distributeur verbindt zich tenminste 40% van zijn jaar voorraad in het laagseizoen bij producent te bestellen zodat er voldoende tijd is om deze hoeveelheid producten gereed te hebben. Tevens zorgt dit dat er bij aanvang van het seizoen voldoende voorraad aanwezig is om de piek voor het aanvullen van alle winkels op te vangen.
22. De leverancier verbindt zich om met alle mogelijke zorg de bestellingen van de distributeur uit te voeren. Hij is echter tegenover de distributeur niet aansprakelijk voor schade door levering of vertraagde levering die toe te schrijven is aan overmacht.
23. De distributeur zal bijtijds aan de leverancier zijn orders geven voor de door hem gewenste producten. De distributeur dient bij zijn bestelling tevens te vermelden de gewenste levertijd, en eventuele andere kenmerken en/of wijzigingen. Lever en productie tijden variëren van 1-6 weken.
24. Voor zover de orders betrekking hebben op producten behorende tot het normale assortiment van de leverancier, zoals omschreven, is de leverancier verplicht deze orders te aanvaarden en uit te voeren.
25. De leverancier verplicht zich aan de orders van de distributeur alle mogelijke aandacht te besteden en deze zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren. De leverancier zal zijn uiterste best doen de door de distributeur opgegeven gewenste levertijden voor zover deze niet afwijken van door de leverancier bij circulaires aan de distributeur regelmatig opgegeven leveringstijden aan te houden. Deze circulaires worden eveneens geacht een onderdeel van deze overeenkomst uit te maken. De leverancier is bevoegd de uitvoering van de orders op te schorten op grond van overmacht, zoals omschreven in artikel 8, zonder deswege tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
26. Het is de distributeur verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier binnen een tijdvak van twee jaren na beëindiging van de distributieovereenkomst met betrekking tot de in artikel 1 genoemde producten en binnen het in artikel 1 genoemde rayon, in enigerlei vorm een zaak, gelijk, gelijksoortig of aanverwant aan die van de leverancier te vestigen en/of te drijven, hetzij direct, hetzij indirect, alsook financieel in welke vorm ook bij een dergelijke zaak belang te hebben of daarin of daarvoor op enigerlei wijze werkzaam te zijn, hetzij tegen vergoeding hetzij om niet.
27. Bij overtreding van het in lid 1 omschreven verbod verbeurt de distributeur ten behoeve van de leverancier een direct opeisbare boete van 10.000 euro, zegge tienduizend euro te vermeerderen met een boete 1.000 euro, zegge duizend euro voor elke dag dat de distributeur in overtreding blijft, onverminderd de bevoegdheid van de leverancier de werkelijk geleden schade te vorderen.
28. Distributeur laat een website maken die gericht is op zijn rayon, behorende tot het merk die hij distribueert.


Artikel 24 – Gebruik merknamen en logo’s

De klant mag gebruik maken van onze merknamen en logo’s gebruiken ter verduidelijking, illustratie, bevordering van verkoop en reclame volgens de in het huisstijl handboek omschreven wijze. Afwijking hiervan is niet toegestaan. Bij verkeerd gebruik zal eigenaar van merknaam en logo de hierdoor geleden schade bij gebruiker in rekening brengen. Tevens zal eigenaar van merknaam en logo sommeren dat per direct gestaakt wordt met het gebruik van zijn intellectueel eigendom. Deze merknamen en logo’s mogen uitsluitend gebruikt worden voor bevordering van verkoop en promotie van dat merk waar het logo en de merknaam toe behoren. Het is niet toegestaan merknamen en logo’s te gebruiken op socialmedia, website, url’s, email, drukwerk of welke vorm van uiting dan ook ter bevordering van verkoop van andere producten die niet door ondernemer (4M-Specialties) zijn vervaardigd.


Socialmedia pagina’s, websites, url’s, drukwerk etc. die in haar verschijning de indruk wekken bij een merk of logo te behoren mogen uitsluitend producten bevatten die ook wezenlijk door ondernemer zijn vervaardig. Bepaalde merken en logo’s zijn gerealiseerd voor specifieke doelgroepen en doeleinden en mogen niet zomaar gecombineerd worden. Raadpleeg hiervoor het huisstijl handboek en de verkoopvoorwaarden van het betreffende merk of logo.


Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping


(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

a. Aan: [ naam ondernemer]
    [ geografisch adres ondernemer]
    [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
    [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] 
    
b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
    de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
    de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
    de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
    herroept/herroepen*
     
    
c. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten] 
d. [Bedrijfsnaam]  
e. [Naam klant(en)] 
f.  [Adres klant(en)] 

g. [Handtekening klant(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

Bestel bij 4m-shop.com

Snel geleverd
Regel PreSub - Icons - 1
Eigen Productie
Regel PreSub - Icons - 2
Ondersteuning
Regel PreSub - Icons - 3
Groot Assortiment
Regel PreSub - Icons - 4
Grote Voorraad
Regel PreSub - Icons - 5
Snel geleverd binnen 1 á 2 werkdagen in huis
Scherpe prijzen Concurrerende prijzen
Zakelijk bestellen mogelijk Groot inkopen = grote korting
Eigen ontwikkeling en productie We weten waar we over praten
Gratis levering mogelijk In Benelux Duitsland en Frankrijk
Alleen kwaliteit producten Uitvoerig getest en goed bevonden
Geen "zware" chemie Beter voor gezondheid en voertuig
Gratis cadeau bij je bestelling Al bij een bestelling vanaf €35,-
Vele betaalmogelijkheden Betaal achteraf of op factuur

Winkelwagen

Offertelijst

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen